رضا اردکانیان« در جشنواره پژوهش و
فناوری وزارت نیرو، در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسش راه مردم
در مورد افزایش قیمت آب و برق در سال آینده گفت:

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - ۱۲:۴۳ کد خبر : 3684

فاطمه زهرا حسینی؛راه مردم؛»رضا اردکانیان« در جشنواره پژوهش و
فناوری وزارت نیرو، در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسش راه مردم
در مورد افزایش قیمت آب و برق در سال آینده گفت: باید توجه داشت
به اینکه »گران شــدن« مفهومی به معنی عرضه باالتر از قیمت واقعی
است، قیمت آب و برق نه در سال ۹۷ و نه در سالهای آینده گران نمی
شــود. ما هر حرکتی در جهت نزدیک شدن به قیمت تمام شده برق را
اصالح قیمت برق مــی دانیم.وی گفت: ما تالش می کنیم قیمت تمام
شــده کاهش پیدا کند، اما باالخره فاصلــه قابل مالحظه ای بین آنچه
امروز می پردازیم و قیمت واقعی وجود دارد که این فاصله باید کم شود.
اردکانیــان افزود: این فاصله به یکباره پر نخواهد شــد ولی به شــکل
محسوســی باید کاهش پیدا کند. قیمت ها باید اصالح شود به گونه ای
که بتوانیم به شــکل پایدار این کاالها را عرضه کنیم چراکه اگر در اثر
کاهش ســرمایه گذاری ها با هرگونه اختاللی مواجه شویم، خسارت ها
و هزینه هایی که به مصرف کننده تحمیل میشــود به مراتب بیشتر از
مقدار ناچیزی از اصالح قیمت است.
وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت برق، همان واقعی سازی قیمت
برق اســت عنوان کرد: ما هر حرکتی در جهت نزدیک شدن به قیمت
تمام شده برق را اصالح قیمت برق می دانیم.
وزیر نیرو ادامه داد: اصالح قیمت ها، بخشــی نبــوده که نیاز به مجوز
قانونی داشته باشد و بخواهد در الیحه بودجه گنجانده شود بنابراین، در
فصل بودجه مورد بحث واقع نشــده است. اردکانیان تاکید کرد: اصالح
قیمت ها جزو اختیارات دولت اســت و ما مشغول تدوین گزارش های
الزم در این زمینه برای دولت هستیم.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار