تاکید رهبر انقالب به اعضای دولت دوازدهم :

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۶/۰۴ - ۲۳:۵۰ کد خبر : 1143

راه مــردم: اولیــن دیدار اعضــای دولت دوازدهم با رهبر معظم انقالب انجام شد. آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشــته، به مناسبت هفته دولت در دیدار با رئیس جمهــور و اعضای دولــت دوازدهم، با اشــاره به ضــرورت »کار و تالش جهادی و مضاعف مسئوالن برای رفع مشکالت«، با بیان توصیه های »شــخصیتی، رفتــاری و کاری« به اعضای هیــأت دولت، »اقتصاد و مســائل معیشــتی مردم« را مهمترین مســئله کشور برشمردند و تأکید کردند: جهت گیریها باید از »اقتصاد رانتــی و نفتی« به »اقتصاد مولّد و مردمی« تغییر یابد. رهبر انقالب اســامی با گرامیداشــت هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایــی و باهنر بهعنــوان دو نــام ماندگار و نمادین، گفتند: با اینکه دوران مســئولیت این دو بزرگوار، بسیار کوتاه بود و نمیتوان قضاوتی درباره عملکرد اجرایی آنان داشت، اما همواره از ایــن دو شــهید عزیز به نیکــی و با تجلیل یاد میشــود که علت آن، روحیات شخصیتی و مدیریتی آنان، همچــون »انقالبی، مؤمن و صادق بودن« است. حضــرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکه روحیات شــهیدان رجایــی و باهنر باید ســرلوحه همه مسئوالن و دولتمردان باشد، از زحمات و تالشــهای دولت یازدهم و وزیرانی که در دولــت دوازدهم حضور ندارند، قدردانی کردند و افزودند: امیدواریم با تعیین وزیر نیرو که وزارتخانه آن مهم اســت و نیز وزارت علوم که وزارتخانه ای بســیار مهمتر اســت، دولت دوازهــم به صورت کامل، وظایف خود را انجام دهد.ایشان، تشــکیل دولت دوازدهم در موعد مقرر و انجام ِ شدن آســان فرآیند شکلگیری دولت اعم از برگزاری انتخابات و مراسم تنفیذ و تحلیف و سپس رأی اعتماد مجلس را بسیار مهم و کمنظیر خواندند و خاطرنشــان کردند: اکنون نوبت رئیسجمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند. حضــرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر گذشت ســریع زمان و لزوم بهره گیری هرچه بیشــتر و صحیح از لحاظ دوران چهارســاله مســئولیت، خاطرنشان کردند: این مدت برای انجــام کارهای اساســی، زمان کمی نیســت همچنانکه امیرکبیر در دوران سهساله صدارت خود، کارهای مهمی کرد که اکنون کشــور به فعالیت هایی از آن جنس نیاز دارد. رهبــر انقالب اســامی در ادامه، توصیه هایی خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت دوازدهم بیان کردند که »داشــتن نیت الهی برای خدمت به مردم به عنــوان بندگان خدا و حل مشکالت آنها«، و »انس با قرآن و دعا« اولین توصیه ایشان بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان توصیه دوم، به لزوم داشــتن »روحیه جهادی وتالش مضاعف و خستگی ناپذیر و بدون چشمداشت« اشــاره کردنــد و در توصیــه ســوم، افزودند: اعضای دولــت عالوه بر اینکــه در تصمیمات دولت، مســئولیت مشــترک دارنــد، باید با یکدیگر همکاری داشــته باشــند و به صورت تیمی عمل کنند. ایشــان در توصیــهای دیگــر خطاب به دولــت گفتند: تحمل شــنیدن صدای مخالف را داشــته باشــید و با باال بردن حلم خود که همان ظرفیت درونی است، از نقادی استقبال و استفاده کنید. »ارتبــاط نزدیــک بــا مــردم بهمنظور درک بهتر واقعیات زندگــی مردم«، پنجمین توصیه رهبر انقــاب بود و در همین خصوص خاطرنشان کردند: »داشــتن بخش ارتباطات مردمی قوی« و »ســفرهای اســتانی« بسیار خوب و مفید است. حضــرت آیــت اهلل خامنه ای ششــمین توصیه خــود را بــه موضوع »لــزوم حفظ و تقویــت روحیه مردمــی و پرهیز از اشــرافی گری«، اختصــاص دادنــد، و در بیان توصیه ً هفتم افزودند: به حرکتهــای مردمی که غالبا خودجوش اســت اعم از فرهنگــی، اقتصادی و خدماتــی همچــون گروههای جهــادی یا فرهنگی، کمک و مساعدت کنید.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار