به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این جلسه گزارشی مفصل از پیشرفت تدوین نقشه راه تحول دیجیتال بانک ملت از سوی هادی سپانلو مدیر امور طرح و برنامه این بانک ارائه شد.