طرح های مطالعاتی کنسرسیوم پرگس و شرکت مپنا برای توسعه میدان کرنج در یکصد و چهل و هفتمین جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن کشور بررسی شد.

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - ۱۷:۴۷ کد خبر : 4417
 تاکنون شرکت های مختلفی طرح های مطالعاتی خود را با هدف توسعه مخزن آسماری میدان کرنج که قرار است به شیوه قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز قرارداد توسعه آن منعقد شود، ارائه داده اند که از میان آنها، NISOC برنامه دو شرکت مپنا و کنسرسیوم پرگس را به عنوان نزدیک‌ترین برنامه به طرح پیشنهادی خود انتخاب کرده است.
طرح پیشنهادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، کنسرسیوم پرگس و شرکت مپنا در کمیته مشاورین مدیریت مخازن با حضور مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری، اعضای کمیته مشاورین مخازن، برخی از اعضای کارگروه مذاکراتی این طرح و کارشناسان مربوطه، بررسی و اعضا نظرات خود را در مورد طرح های پیشنهادی ارائه دادند.
میدان ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺮﻧﺞ با طول ۳۵ و عرض ۶ کیلومتر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ایران، در ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﯽ زاﮔﺮس، ﺣﺪود ١١۵ کیلوﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اهواز و ۴٠ کیلوﻣﺘﺮی ﺷﺮق راﻣﻬﺮﻣﺰ، در ﻣﺠﺎورت میادین ﭘﺎرﺳﯽ و ﭘﺮﻧﺞ در ﺷﻤﺎل و میدان آﻏﺎﺟﺎری در ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد.
این میدان در ﺳﺎل ١٣۴۲ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﻔـﺮ نخستین ﭼـﺎه در ﻣﺨـﺰن آﺳﻤﺎری ﮐﺸﻒ و ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره ۲ در ﺳﺎل ١٣۴۲ شمسی وﺟﻮد ﻧﻔﺖ در ﺳـﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑـﺪه میدان ﻣﺸﺨﺺ شد. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از این میدان نیز در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ١٣۴٣ آغاز  شد.
تاکنون در این میدان در مجموع ۴٠ حلقه چاه حفاری شده است. ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی آﺳﻤﺎری و ﭘﺎﺑﺪه در این میدان، ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﺎﻣﯽ آن ﮔﺎزی است.
همچنین گفتنی است، تزریق ﮔﺎز در میدان ﮐﺮﻧﺞ با ﻫدف ﻓﺸﺎرافزایی ﺗﺎ ﻓﺸﺎر اولیه ﮔﺎز در ستیغ ﻣﺨﺰن از تیرﻣﺎه ١٣٧١ آﻏﺎز شده اﺳـﺖ.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار