ایجاد اشتغال در سال تولید و اشتغال
با این بهره چگونه ؟

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - ۲۳:۵۹ کد خبر : 3713

سید مهدی شــفیعی،راه مردم؛سال اشتغال و تولید کم کم به ماههای پایانی خود نزدیک می شود و مسئولان هرکدام در بخشهای دولتی که بودجه های هنگفت در اختیار داشتند در پایان سال باید کارنامه ای از عملکرد خود را در این ســال مهم و اثرگذار در حوزه اقتصاد و اشتغال به افکار عمومی ارائه دهند . با توجه به قابلیت هایی که کشــور در حوزه های مختلف دارد که ذکر همه آنهــا در این مقال نمی گنجد ، به حوزه کشــاورزی و توانمندی بســیار بالای این بخش برای نجات کشــور از بحران اشتغال ، کاهش مهاجرت روستاییان به شــهرها ، کاهش معضالت اجتماعی و کاهش واردات اشاره داشت . بسیاری از دارندگان سرمایه با علم به اینکه پرداختن به تولید در حوزه کشــاورزی دیربازده بود و مانند سایر شغل های خدماتی و ساختمان سازی بطور معمول و دیگر شغل های کاذب هم چون خرید و فروش ارز و سکه و … دست به نقد نبوده و نگرانیهای زیادی را به همراه دارد حتی نیم نگاهی به این بخش ندارند . اما هستند انســانهای عاشقی که حاضرند مشکالت این نوع فعالیت ها را به جان بخرند و علیرغم همه ســختی هایش به ایجاد اشــتغال ، تولید و شــکوفایی کشــور بیاندیشند و عطای سودهای سهل الوصول فعالیت هایی چون دلالی را به لقایش ببخشند . هرچند که این عشق و انگیزه از درون می جوشد اما در عمل می بینیم که مسئوالن این بخش به دالیلی که شاید ناشی از دانستن کم بازده بودن ســرمایه گذاری است حمایت عملی موثــری را در مقام عمل نمی توانند انجام دهند .به این معنــی که آنها به مردم وعده می دهند که برای سرمایه گذاران در بخش کشاورزی تسهیالت ویژه با سودهای منطقی متناسب با این نوع فعالیت می دهند ولی وقتی سرمایه گذار ورود می کند . با سودهای نجومی مواجه می شود که این روزها حتی در حوزه ساخت و ساز و داللی هم کمتر قابل حصول است. ارائه تســهیالتی ۱۵ درصدی به فعالیت های گلخانه ای از محل صندوق توســعه ملی یکی از همین بی برنامگی هاست چرا که به خوبی و واضح و روشن است که سرمایه گذاران حوزه کشــاورزی گلخانه ای که عالوه بر کاهش مصرف آب ، ایجاد اشتغال و تولید بیشتر و کیفی تر را دارد چگونه قادر به پرداخت بهره ۱۵درصدی به بانک کشاورزی خواهند شد ؟؟؟ در یک حساب سر انگشتی وقتی شخصی ۴۰۰ میلیون تومان از طریق طی مراحل مختلف در خدمات جهاد کشــاورزی ســرانجام به بانک کشاورزی معرفی می شود چگونه می تواند با این نوع فعالیت دیربازده سالیانه ۶۰میلیون تومان بهره فقط برای تسهیالت بدهد ،سایر هزینه های تولید ، سرمایه گذاری ، حقوق و دستمزد ، ریسک و ….. بماند !! اگر قرار اســت یک سرمایه گذاری بخش کشــاورزی ۱۵ درصد سود بدهد آخر و عاقبت این نوع تولید نیز از همین ابتدا مشــخص اســت که چیــزی جز زیان عاید او نخواهد داشــت و ایــن وظیفه هزاران کارشناس و مســئول در وزارت جهاد کشــاورزی و بانک کشاورزی اســت که با ارائه اســتداللهایی کامل که در آن همه جوانب فعالیت دیده شــده باشــد ، دلیلی برای دریافت این مقدار ســود )بهره ( از تسهیالت اعطایی ارائه دهند ، تا در سال اشتغال و تولید انگیزه برای فعالیت در این حوزه تقویت شود. در همین راســتا بــا تنی چنــد از نماینــدگان ملت به گفت وگو نشســتیم که با هم می خوانیم : عباس پاپیزاده نماینده مردم دزفول در مجلس شــورای اســامی در پاسخ به اینکه چرا ایجاد اشتغال و تولید در حوزه کشاورزی دیر بازده است اظهار داشت: بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها از جمله صنعت و خدمات حاشیه سود کمتری دارد وعمده کســانی که در بخش کشــاورزی کار میکنند یا بر اساس عالقهشان است یا مجبورند در این بخش کار کنند،بنابراین، جاذبهای ندارد که بخواهند در این بخش سرمایهگذاری کنند. وی افزود : یکی از مشکالت اساسی بخش کشاورزی کمبود سرمایهگذاری در این بخش است،حجم سرمایهگذاری در این بخش کمتر از ۴ درصد اســت در حالی که بخشهای خدمات و صنعت عدد باالتری برای ســرمایهگذاری دارند. این نماینده مجلس خاطرنشــان کرد: سرمایهگذاری در این بخش، حاشیه سود کمتر و ریسک باالتری دارد، به عبارت دیگر احتمال زیان دیدن و از بین رفتن سرمایه بیشتر است بنابراین دولت باید جذبهای را در این حیطه ایجاد کند که قســمتی از آن کاهش ســود تسهیالت بانکی اســت وی تأکید کرد: انتظار ما این اســت که تسهیالت ارزان قیمت در اختیار کشــاورزان قرار داده شود نه با سود ۱۵ درصد این سود بر اساس برآوردی که مرکز پژوهشهای مجلس انجــام داده باید بیــن ۴ تا ۷ درصد باشــد در غیر این صورت ســرمایهگذاری در بخش کشاورزی غیرتوجیه پذیر خواهد بود. پاپیزاده اضافه کرد: وقتی بانک ۱۵ درصد سود دریافت میکند چرا کشاورز باید سرمایهاش را بگذارد و اگر شرایط ایدهآل باشد، ســودی از بخش کشاورزی برداشــت کند. وقتی این سود ۱۵ درصد باشــد، کشاورز باید ۳۵ تا ۴۰ درصد سود داشته باشد تا بتواند مزدی در حد رفع احتیاجاتش فراهم کند و از آن مبلغ ۱۵ درصد را به بانک بدهد. این مســأله کام ًال غیرمنطقی است.این نماینده مجلس با مقایسه بخش کشاورزی و خودروسازی، گفت: انواع و اقسام تسهیالت در اختیار خودروسازان قرار میگیرد اما کشــاورزی که محور اقتصاد مقاومتی است، تولید واقعی انجام میدهد و امنیت غذایــی ما را تأمین میکند باید درگیر چنین مشکالتی باشد. نماینده مردم دزفول در مجلس، تأکید کرد: ما از کاهش سود تسهیالت بخش کشاورزی به ۱۵ درصد حمایت میکنیم اما تأمین کننده احتیاجات بخش کشاورزی نیستیم. علیمحمد مرادی نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس شــورای اسالمی نیز اظهار داشــت : تا زمانی که وضعیت کشاورزی ما سنتی باشد تغییر و توسعهای در این حوزه پیدا نخواهیم کرد. نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس شورای اســامی بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در بحث کشاورزی تاکید کرد و افزود: باید به فناوری روز )تراریخته( مجهز شویم به گفته وی، ما در فناوری ژنتیک صفر هستیم این در حالی است که در زمینه انرژی هستهای بسیار رشد پیدا کردهایم و امروز باید در این حوزه بیشــتر تالش شود، امروز در بسیاری از کشــورهای جهان به بحث آموزش و تولید نــگاه ویژه دارند نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس شــورای اســامی خاطرنشان کرد: تا زمانی که به معلم و کشاورزان در کشور ارزشی که باید گذاشته نشود قائل نباشیم نمیتوانیم شاهد توسعه و رشد در دو بخش اصلی و مهم آموزش و تولید به عنوان زیرساختهای اصلی توسعه باشیم.وی مجوز دادن به چاههای غیر مجاز را به نوعی شمشیر به دســت گرفتن علیه آب در کشور دانست و خاطرنشان کرد: در آذربایجان غربی به ۶۰ هزار حلقه چاه بدون مجوز، مجوز داده شد که این واقعا ظلم است.مرادی اضافه کرد: آذربایجان غربی از یک ســو دریاچه را پر می کند و از ســوی دیگر از طریــق چاههای غیرمجاز آبها را از بین میبرنــد و به نظر من این دریاچه واقعا قابل احیا نیســت.وی در ادامه خواستار رعایت اصل ۴۴ توسط دولت شد و گفت: تا زمانی که دولت این اصل را اجرا نکند شاهد توسعه بخش کشاورزی نخواهیم بود.نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس شورای اسالمی خواستار تغییر مدیریت در حوزه کشاورزی در راستای تحقق اصل ۴۴ شد و گفت: دولت باید در بحث عدم پرداخت بهای گندم خریداری شده باید جریمه دیرپرداخت به کشــاورزان بدهد.وی اذعان داشت: ما در کردستان ۲۰ سد داریم که صاحب اصلی آن نیســتیم و سهم آبی که به کردســتان داده شده واقعا غیرقابل قبول اســت.مرادی در ادامه در بحث ســد آزاد که وارد ســد قوچم میشود، گفت: این مهم از محل اعتبارات ســفر رهبری تامین اعتبار شــده ولی متاســفانه با البیگریهایی که برخیها در این حوزه انجام دادند در حق هم استانی ما ظلم شد.به گفته وی، وضعیت آبهای ما در کردستان مبهم است و نبود فردی طی سالهای گذشــته برای دفاع از حق کردستان در کمیسیون کشاورزی موجب شــده در این حوزه مــورد ظلم قرار گیریم. نماینده مــردم قروه و دهگالن در مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه رایزنیهای الزم را برای پمپاژ ۲۳ هزار مترمربع آب به سد سنگ سیاه انجام دادهایم، اذعان داشت: در حال حاضر ۱۰ هزار مترمربع آب در پشــت آن قــرار دارد.وی اظهار کرد: اکثر زمینهای اســتان ما دیم اســت و تا زمانی که در بحث تبدیل اراضی کشــاورزی به آبی تالش نکنیم باید کشاورزی را تعطیل کنیم. مرادی با بیان اینکه کشــاورزی اســتان در بحث اراضی آبی باید به میانگین کشوری برسد، گفت: خواسته ما این است که کردســتان در بحث اراضی آبی به میانگین کشوری برسد و بعد از آن هر میزان آب که میخواهند به ســایر استانها انتقال پیدا کند.وی عدم کار در زمینه صادرات را از مشــکالت جدی در حوزه کشــاورزی نام برد و اظهار کرد: تعاونیهای کشاورزی بایــد در این حوزه به صورت جدی ورود پیدا کند چرا که تولید بدون صادرات ارزشی ندارد و به نوعی هدر رفت سرمایهها است. مرادی با بیان اینکه تقویت شیالت از نیازهای اساسی در سطح استان اســت، اظهار داشت: در این راستا ظرفیتهای خوبی به واسطه وجود سدها در کردستان وجود دارد که باید از این بستر به نحو احسن استفاده شود.وی تصریح کرد: جذب سرمایهگذار در کردســتان به دالیل مختلف از جمله برخی نگاههای امنیتی که به استان ما وجود دارد نسبت نسبت به سایر استانها سخت اســت و نیاز به کارهای تبلیغی اساسی به ویژه با بهرهگیری از ظرفیتهای رســانه داریم.هاجر چنارانی با تأکید بــر حمایت از صنف گلخانه داران هم گفت: گلخانه داری گامی جدید در راســتای کشاورزی نوین است و راهی اســت که تازه شروع شده است اما قطعا این حرفه با مشکالتی در ابتدای راه مواجه خواهد بود.هاجرچنارانی نماینده مردم نیشــابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با تمام توان در حل مشکالت گلخانه داران کمک خواهیم کرد اظهار داشــت: بنده وظیفه خود می دانم که از همه اصناف بویژه گلخانه داران که با مشکالت زیادی روبرو هستند،حمایت کنم.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: در بسیاری از جلسات کشاورزان و دامداران حضور دارند و در جریان مشکالت اکثر آنها قرار داریم که باید در ابتدا مشــکالت را شناسایی کرده و سپس به حل آن بپردازیــم. چنارانی ضمن آرزوی توفیق برای صاحبان صنایع و تولید کنندگان گفت: باید در جهت رفع مشــکالت مردم این شهرستان گام برداریم که در این مســیر نیازمند همکاری و همدلی مردم و مسئوالن هستیم تا بتوانیم کشوری آباد داشته باشیم.رضا کریمی نماینده مردم اردبیل در مجلشس شورای اسالمی نیز اظهار داشــت : حوزه کشاوزی و آب و خاک کشور با مشکالتی روبهرو است که باید بتوانیم برای رفع مشــکالت با همــکاری مجلس و دولت اقدام کنیم تا کشاورزان و فعاالن حوزه تولیدی بتوانند فعالیت خود را به طور گسترده ادامه دهند.وی گفت : باید بتوانیم در کنار ارتقای تولیدات کشــاورزی کیفیت آنها را بررســی کنیم تا بتوانیم در بازارهای جهانی حاضر شده و محصوالت خود را صادر کنیم.علی وقف چی عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس نیز با بیان اینکه تدوام تولید،کاهش نرخ تمام شده و تسهیالت کم بهره سه مولفه اساسی توسعه درصنعت کشاورزی است،گفت:نرخ تسهیالت کشــاورزی باید به حدی تعیین شود که بتوان در فضای رقابتی قرار گرفت.علی وقف چی درباره وضعیت تعیین نرخ تســهیالت در صنعت کشــاورزی، گفت: باید نرخ تسهیالت کشاورزی برای سرمایه گذاری در عرصه تولید محصوالت کشاورزی به گونه ای تعیین شود که ما بتوانیم با هزینه پایین محصول را تولید کنیم و سپس بتوانیم به فضای رقابتی در این عرصه ورود کنیم و این درحالی اســت که تسهیالت مناســب می تواند کشاورز را یاری دهد که به سمت تدوام تولید در راستای افزایش کیفیت حرکت کند. نمانیده مردم زنجان و طارم درمجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه مدیریت بهینه در کشورهای توسعه یافته در صنعت کشــاورزی به نحو اصولی اعمال شده است،ادامه داد:تکنولوژی برای توسعه صنعت کشاورزی به نحو اصولی باید در این صنعت بکار گرفته شــود و الزمه ای این امر حضــور فارغ التحصیالن کشــاورزی در این عرصه اســت.وقف چی افزود:سیستم ارزش گذاری بــرای کیفیت محصوالت کشــاورزی در کشــور وجود نــدارد و این درحالی اســت که با توجه به موقعیت کشــاورزی کشــورمان می توانیم با کیفیت ترین محصوالت کشــاورزی را تولید و ســپس به ریل صادرات بفرســتیم. وی ادامه داد:برای بهبود وضعیت صنعت کشــاورزی ما باید در راســتای مدیریت عرضه و تولید گام های اساســی برداریم و این در حالی اســت که باید با اســتفاده از فارغ التحصیالن کشــاورزی به سمت تکنولوژی نوین حرکت کنیم؛اما متاسفانه این مهم به نحو مطلوب عملیاتی نمی شود. عضو هیئت رییســه کمیسیون کشــاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تــداوم تولید باید در صــادرات محصوالت کشــاورزی در اولویت قرار بگیرد،گفت:متاسفانه علی رغم برخی شعارها؛ حمایتی از تولیدکننده درصنعت کشاورزی به نحو مطلوب اعمال نمی کنیم.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار