وقتی سخن از بودجه یکسال کشور به میان
می آید ،همه نگاهها به ســمت آن معطوف
می شــود تا ببینند چه برنامه ای برای رشد ،
شکوفایی و پیشرفت کشور دیده شده است .

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - ۱۲:۵۴ کد خبر : 3690

 


وقتی سخن از بودجه یکسال کشور به میان
می آید ،همه نگاهها به ســمت آن معطوف
می شــود تا ببینند چه برنامه ای برای رشد ،
شکوفایی و پیشرفت کشور دیده شده است .
بودجه امســال نیز که طی روزهای گذشته
تقدیم مجلس شورای اسالمی شد حاوی نکات
متعددی بود که بیشتر بر نگرانیها افزود .
مواردی چون افرایش نــرخ ارز ، که در بطن
خود کاهش قدرت خرید و رشــد تورم را به
ارمغان خواهد آورد و دیگــر مواردی از این
دست همه و همه حکایت از بودجه ای میکند
که اعداد و ارقــام آنرا قیمت صادرات نفت به
زنجیر کشیده اســتبه عبارت دیگر بودجه و
راهکار های پیشنهادی آن برای تامین هزینه
ها به خوبی تصویری از اوضاع اقتصادی را در
اذهان به نمایش در می آورد و بر اساس آن می
توان در یک قضاوت کوتاه مدت به این جمع
بندی رسید که نقش تولید و صادرات در حوزه
های مختلف تا کنون چه روندی را طی نموده
است وعلیرغم وعده های داده شده چرا هنوز
بودجه به شدت تحت تاثیر نرخ جهانی نفت
بوده و قادر نیست بدون آن شکل اجرایی به
خود گیرد.
نگاهی اجمالی به اقتصاد های پیشرفته جهان
همگی حاکی از عملکــرد هماهنگ و برنامه
ریزی شــده تمامی عوامل موثر در اقتصاد بر
پایه یک سیاست استراتژیک واحد بوده و هر
یک سهمی از رشد و توسعه و به تبع آن نیل
به عدالت اقتصادی و اجتماعی ، کاهش فقر ،
رشد اشتغالبه همــراه دارد .یعنی در این اقتصاد ها درامد
ها از محل عملکرد مطلوب و صحیح مجموعه
آیتم ها در حوزه های مختلف اعم از صنعت ،
کشاورزی و توریسم و ….. حاصل میشود و به
تبع دریافت مالیات های سنجیده و حمایت از
صادرات و کسب درامد های ارزی مکمل شده
و زمینه صعود اقتصاد و بهبود دایمی زندگی
مردم را تضمین میکند
امــا آیا اقتصاد ایران نیز تاکنون اینگونه عمل
نموده است ؟
اگر پاسخ مثبت است پس این همه نگرانی از
قیمت جهانی نفت برای چیست؟
و اگر منفی است پس باید در دیدگاه ها و برنامه
ها نگرش کلی صورت گیرد تا مردم آثار برنامه
های مثبت را در تمام ســطوح زندگی لمس
کنند نه این که هر سال با استرس به انتظار
بنشینند تا ببینند دیگران در خارج با تعیین
نرخ نفت بر زندگی و معیشت آنان اثر بگذارند !

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار