زلزله کرمانشاه
ایــن روز هــا تلنگــری شــده اســت بــرای
اگر زلزله تهران
را بلرزانــد چــه بــر ســرمیلیون ها ســاکنان
این شهر خواهد امد ؟

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - ۱۲:۴۹ کد خبر : 3687

ســید مهدی شــفیعی ؛زلزله کرمانشاه
ایــن روز هــا تلنگــری شــده اســت بــرای
مســئوالن پایتخت نشــین که اگر زلزله تهران
را بلرزانــد چــه بــر ســرمیلیون ها ســاکنان
این شهر خواهد امد ؟
از شــورای شــهری ها گرفته تا دیگــر افراد
دســت انــدرکار همگــی با اشــاره به ســوابق
تاریخــی زلزلــه بر این نکته متفــق القولند که
تهران تقریبا هر صد ســال یکبار زلزله شدید
و ویرانگر را تجربه نموده و اکنون ســالها از
سررســید این تاریخ گذشــته واین خود مزیدی
بر نگرانی بیشــتر شــده اســت این نگرانی ها
وقتی بیشتر نمود میابد که با بررسی وضعیت
شــهر تهران و نمودار های زمین شــناختی ،
بخــش قابل توجهــی از بنا ها را احداث شــده
بر روی گســلهای شــمال و جنوب شــهر می
بینیم و با این ســوال بی پاســخ درذهن مواجه
می شــویم که به راســتی علیرغم علم به همه
ی این ها چه کســانی مجــوز احداث بر روی
گســلها را صادر کردند و چــه عواملی باعث
شــد تا چشــمان خــود را بــر ایــن واقعیت که
هــزاران نفر بــا پرداخت هزینه های ســنگین
و خریــد امالکی کــه با مجوز شــهرداری ها
احداث شــده اند ببندند و بــه خطر افتادن جان
آنان را در زلزله نبینند .
خلع مدیریت یکپارچه در شهر تهران و نگرش
های سلیقه ای با تغیر مدیران ارشد شهرداری
از یکسو و ضرورت تعمین هزینه های اداره
شــهر بــا فروش تراکــم و مراکز تجــاری در
عرصــه هــای تنگ و باریک بــه خودی خود
جریانی را شــکل داده اســت که بر اساس ان
مدیریت شــهری ظاهــرا چاره ای جــز اداره
شــهر با این روش و بســتن چشــمان خود بر
اتفاقات تلخی که در سایه این نوع مدیریت در
کوتاه مدت و بلند مدت برای شــهر وساکنانش
پیش خواهد امد، نداشته است.به هرحال زلزله
کرمانشاه که وسعت ان از نظر زلزله احتمالی
تهران بســیار ناچیز اســت ایــن واقعیت را به
تصویر کشــید که زیر ســاخت هــا و امکانات
برای مقابله با این بحران احتمالی اماده نیست
و بهتر است مسووالن با تغیر نگرش در نحوه
کســب درامد برای اداره تهران بزرگ از هم
اکنون خــود را برای کاهش اثــرات ویرانگر
زلزله احتمالی اماده نموده و راهکارها ای را
بکار گیرند که حداقل احداث ســاختمان ها بر
روی گسل ها متوقف و ساختمان های فرسوده
نیز مقاوم سازی شوند .
اقــای اقامحمــدی یکی از ســاکنان منطقه یک
تهران که از دیرباز در حوزه ملک و ســاخت
وســاز فعالیت دارد می گوید اکنون ما در این
منطقه شــاهد ســاخت و ســاز ســاختمان های
بســار بــزرگ در محله هاای هســتیم که گذر
انها بیشــتر از ۱۲متر نیست ولی معلوم نیست
که مجوز احداث انها چگونه و بر اساس کدام
قوانیــن شــهری در دوره ی شــهرداران قبلی
صادر شــده اســت وی افزود اگر زلزله بیاید
خود این ســاختمان ها پس از ریزش بســیاری
از خانــه های اطراف خــود را زیر اوار دفن
خواهنــد کرد.اقــای ر حیــدری
یکی از ســاکنان منطقه ســعادت
اباد تهران به ســاختمان یکی از
بانکها که طی چندســال اخیر در
یک خیابان فرعی احداث شــد و
اعتراض ســاکنان ان نیز بجایی
نرســید اشــاره کرد و گفت هم
اکنون ســایه این ساختمان غول
پیکــر بر خانه هــای موجود این
خیابان پهن کرده و معلوم نیست
بــه هنگام زلزله چه بر ســر این
خانه ها خواهد اورد .
در ادامــه با تعدادی از نمایندگان
ملــت نیز به گفت و گو نشســتیم
، عبدالرضــا هاشــم زایی عضو
مجمع نماینــدگان اســتان تهران
در مجلس شــورای اســالمی در
پاســخ به اینکه مسئوالن پایتخت
چــه تدابیــری را بــرای زلزلــه
احتمالــی تهران در نظــر دارند
اظهار داشت : ساخت و سازهای
بــی رویه روی گســل های فعال
در صــورت بــروز زلزله ای با
ریشتر پایین خسارات های مالی
و جانی زیادی را به همراه دارد.
عبدالرضــا هاشــم زایــی اظهار
داشت : زلزله مهمترین بحران و
چالشــی است که تهران را تهدید
مــی کند و مقابله بــا آن از عهده
مدیریت شهری خارج و نیازمند
عــزم جدی نظــام اســت.نماینده
مــردم تهران، ری، شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیس در مجلس
شــورای اســالمی، با بیان اینکه
بازسای و بهسازی بافت های فرسوده پایتخت
برای پیشگیری از بروز خسارات های سنگین
جانی و مالی در هنگام وقوع زلزله باید مورد
مــورد توجه قرار گیرد، افزود: در این رابطه
مجلــس در برنامه ششــم دولــت را مکلف به
احیاء و بهســازی حداقــل ۱۰ درصد از بافت
فرســوده شــهری توســط بخــش غیردولتی و
شهرداری ها کرده است البته این موضوع در
صورتــی می تواند به درســتی تحقــق یابد که
از توسعه حاشیه نشــینی جلوگیری شود زیرا
مناطق حاشیه نشین و سکونت گاه های
غیررســمی به مرور بــه بافت
فرسوده تبدیل می شوند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه
عــدم نظارت بر ســاخت
هــای ســازهای مجاز و
غیرمجــاز در پایتخــت
معضلــی بــزرگ اســت
که بــرای پیشــگیری از
خســارات زلزلــه احتمالی
بایــد بــه آن توجــه داشــت،
تصریح کــرد: اگر نظارت ها بر
ساخت و سازها و اخذ مجوزها
به درســتی انجام نشــود به
طور قطــع خســارات ها
در مواقــع بــروز زلزله
احتمالــی غیرقابــل پیش
بینــی و جبــران خواهد
بود.
این نماینده مردم در مجلس
دهم، ادامه داد: تا زمانی که
عزم جدی و بودجه کافی برای
نوسازی بافت های فرسوده وجود
نداشته باشد و تخصیص نیابد
بــه طــور قطــع مدیریــت
ایــن موضــوع از عهــده
شــهرداری و شــورای
شــهر خارج خواهد بود.
هاشم زایی با بیان اینکه
بافــت هــای فرســوده و
حاشیه نشینی معضالت و
آســیب های زیادی را برای
پایتخت به همراه
دارنــد، افــزود:
عــالوه بــر
خطــر جانی
بافــت های
فر ســو د ه
و حاشــیه
نشــینی
بــر ا ی
ســاکنان در
مواقــع بحران،
شــاهد شیوع آسیب
های اجتماعــی و بیماری
هــای غیرواگیــر در آنهــا نیــز
هستیم و نیاز است دولت برنامه
ویــژه و مدونی برای نوســازی
بافــت های فرســوده تدوین کند.
نماینــده مــردم تهــران، ری،
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس
در مجلس شــورای اسالمی، با
بیان اینکه ســیل خطر عمده ای
برای تهــران به همــراه ندارد،
تصریــح کــرد: هــر چنــد نیاز
اســت ایمــن ســازی پایتخت از
خطر ســیل مــورد توجــه قرار
گیــرد امــا ســیل خطــر چندانی
برای پایتخت نداشــته و در واقع
مهمتریــن چالش فعلــی پایتخت
زلزله است که برای مقابله با آن
باید تدابیر ویژه از سوی تمامی
دستگاه ها اتخاذ و اندیشیده شود.
عضو مجمــع نمایندگان اســتان
تهران یادآور شــد: بــا توجه به
شهرنشینی شتابان و گسترده ای
که بر روی گسل های فعال پایتخت انجام شده
بــه طور قطع در صــورت وقوع زلزله ای با
ریشــتر پایین کنترل بحران غیرممکن خواهد
بــود و زلزله خســارات های فــراوان مالی و
جانی زیادی به بار خواهد آورد.
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیس در مجلــس دهم، افزود:
البته شــورای شــهر پنجم نظارت بر ســاخت
و ســازها را در اولویــت قــرار داده در ایــن
رابطــه نیاز اســت نظام مهندســی، شــورای
عالی شهرســازی و شــورای شهر با
ورود جــدی بــه ایــن موضوع
استانداردســازی ســاخت و
ســازهای تهــران را در
اولویت قرار دهند.
وی بــا انتقــاد از اینکه
فضــای شــهر تهــران
طــی چنــد ســال اخیــر
فروخته شده است، گفت:
شهرداری با تراکم فروشی
و شهرفروشــی آســیب های
زیــادی را متوجــه پایتخت کرده
است و تا عزم نظام برای رفع
چنین معضالتی نباشد رفع
آنهــا غیرممکــن خواهــد
بود.
علیرضــا بیگــی عضو
کمیســیون شــوراها و
امــور داخلــی کشــور
در مجلــس هــم افــزود
: اقدامــات کنترلــی و
پیشــگیرانه شــهرداری تهران
بــرای مقابلــه بــا بحــران هــای
احتمالی راضی کننده نبوده و
جوابگوی مقابله با بحران
ها نیســت.علیرضا بیگی
در رابطــه بــا اظهارات
رییــس هیــات مدیــره
انجمــن امــداد و نجــات
ایرانیان مبنــی بر اینکه
ســازمان مدیریت بحران
تهران در قد و قامت پایتخت
نیست، گفت: در الیحه مدیریت
بحــران و حــوادث غیرمترقبــه
کــه در مجلــس در حــال
بازنگــری و تجدیدنظــر
اســت مســئولیت هــای
خاصی از بابت مدیریت
بحران برای شهرداری
تهــران منظور شــده که
انجــام تدابیــر و اقدامات
پیشــگیرانه برای مقابله با
حوادث احتمالی باید از سوی
شهرداری مورد توجه قرار گیرد
و همه ســاله بایــد مبالــغ و اعتباری را
بدین منظور اختصاص دهد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس
شــورای اســالمی، با بیان اینکه باید بتوان از
امکانات موجود در زمان بحران در راســتای
ســامان دادن جمعیت انســانی و امدادرســانی
اســتفاده کرد، تصریح کرد: مدارس و ســوله
های ورزشــی به عنوان مســتحکم ترین بناها
در زمــان بحــران در الیحه مدیریــت بحران
مــورد توجه قرار گرفته و همچنین در مراکز
جمعیتی ســوله های ویژه ای طراحی و نصب
شده که به طور قطع بخشی از این سوله ها به
عنوان دپوی یا مخزن امکانات امدادی منظور
شــده که در شرایط بحران توسط هالل احمر،
دانشگاه های علوم پزشکی و اورژانس مورد
استفاده قرار گیرند.وی با یادآوری اینکه سوله
های متعددی در سراســر کشور ساخته و راه
اندازی شده است، گفت: به طور حتم این سوله
ها تنها برای شرایط بحرانی منظور نشده است
و در خارج از شرایط بحران استفاده های بهینه
ای از آنها می شود این سوله ها در کانون های
جمعیتی به عنوان سوله های دومنظوره ساخته
شده و مدیریت آنها به شهرداری ها و وزارت
ورزش و جوانــان واگــذار شــده بنابراین اگر
شهرداری یا سایر مجموعه ها از این سوله ها
به منظور دیگری استفاده کند ایرادی ندارد اما
باید نوع کاربری که برای آنها تعریف شده به
نحوی باشد که در شرایط بحرانی امکان تغییر
کاربری آنها به سهولت فراهم شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه
شهرداری تهران اقدامات مناسبی در رابطه با
مقابله با بحران های احتمالی انجام داده است،
گفــت: هر چند شــهرداری در حد توان تالش
و اقدامــات موثری را بــرای تامین تجهیزات
امــدادی بــرای مقابله با بحران هــای احتمالی
داشته است اما این اقدامات راضی کننده نبوده
و جوابگــوی مقابلــه با بحران هــای احتمالی
نبوده و نیاز است به طور ساالنه دامنه و عمق
فعالیت ها و اقدامات پیشگیرانه افزایش یابد.
نماینــده مــردم تبریز، اســکو و آذرشــهر در
مجلس دهم، با تاکید بر اینکه کمیسیون شوراها
بــه طور مداوم اقدامات کنترلی و پیشــگیرانه
شــهرداری تهران بــرای مقابله با بحران های
احتمالــی را پیگیری می کنــد، گفت: حوادثی
که در تهران رخ می دهد تلنگری است که بر
اســاس آن می توان میزان آمادگی شــهرداری
تهــران برای مقابله با بحران های احتمالی را
مورد ارزیابی قرار داد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
در مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: به طور
قطــع تراز اداری ســازمان مدیریت بحران به
عنوان یکی از معاونان وزارت کشور نخواهد
توانســت پاسخگوی شــرایط احتمالی باشد که
ممکن اســت در هنگام بحران اولیه پیش بیاید
بنابرایــن بــه این موضــوع در الیحه مدیریت
بحران توجه داشــته ایم.اصغر ســلیمی نماینده
مردم ســمیرم در مجلس شورای اسالمی هم با
ابراز تاسف از وقوع زلزله در غرب کشور و
جان باختن جمع زیادی از هموطنانمان اظهار
داشــت: ما برای مدیریت بحران قوانین خوبی
نداریــم که بعد از مدتها کمیســیون شــوراها
توانسته قانون جدیدی را برای مدیریت بحران
طراحــی کند که پس از طرح در صحن علنی
و ارائــه انتقادات و پیشــنهادات، امیدواریم به
تصویب برسد.
وی بــا توجــه بــه بافــت فرســوده و عــدم
استحکام زیرســاخت های برخی از مناطق
قدیمــی تهــران افــزود: مــا آمادگــی الزم
در برابــر زلزلــه در تهــران را نداریم؛ و
بدون شــک در اثر وقــوع زلزله تهران با
فاجعه مواجهه خواهد شد.
نماینــده مردم ســمیرم در مجلس گفت: در
برنامه ششــم توســعه و نیز در بودجه های
ســال های ۹۶ و ۹۷ مصوباتــی مبنــی بر
اختصــاص اعتبارات ویژه برای آمادگی با
چنین حــوادث و بحران های احتمالی تعیین
شده اما دولت با مشکالت اعتباری روبرو
اســت .بهروز نعمتی نماینــده مردم تهران،
ری، شــمیرانات، اسالمشهر و پردیس در
مجلس شــورای اســالمی نیز گفــت: یکی
از دغدغه هایــی کــه امــروز ممکن اســت
وجود داشــته باشــد، احتمال وقــوع زلزله
در تهران اســت، چراکه در ایــن زمینه با
مشکالت عدیده ای در بخش خدمات رسانی
مواجه می شــویم، چراکه این شهر از زیر
ســاخت های الزم بــرای مقابلــه بــا زلزله
برخــوردار نیســت.نماینده مــردم تهران،
ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیــس
در مجلــس شــورای اســالمی، ادامــه داد:
هم اکنون تصور کنید زلزله ای که با مقیاس
هفــت ریشــتر در منطقــه ســرپل ذهــاب،
قصرشــیرین و… رخ داده، که در مقایسه
با کالن شــهر تهران از وســعت و جمعیت
خیلــی کمتری برخوردار بوده، با این حجم
مشــکالت مواجه شده است، اگر در تهران
رخ دهــد، واقعا چه فاجعه ای به بار خواهد
آورد.نعمتی با یادآوری ارسال الیحه ستاد
بحــران از ســوی دولت بــه مجلس، از آن
تحــت عنوان اقدامی موثر در جهت تقویت
مدیریت بحران کشور یاد کرد و افزود: در
این الیحه بســیاری از موضوعات مربوط
بــه مدیریت بحــران و شــرح وظایف هر
کدام از دســتگاه ها آورده شــده که از جمله
دســتورات آتی بوده و امید اســت، قبل از
بررســی الیحه بودجه ۹۷ بتوان این الیحه
را بررســی کــرده و بــه نتیجه برســانیم.
وی خاطرنشــان کــرد: بی تردید ما باید در
الیحه ســتاد بحران هر نوع موضوعی را
پیش بینــی کنیم، چراکه اتفــاق هیچ گاه خبر
نمی دهد به ویژه در شهر تهران پرداختن به
این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار
اســت، چراکه در جلســه مشــترکی هم که
نمایندگان تهران و اعضای شــورای شهر
داشــتند، به این موضوع اشــاره شــده، که
نشــان می دهد در آنها این همت وجود دارد
که تدابیر الزم در این حوزه را به سرعت
اتخــاذ کنند.عضو مجمع نمایندگان اســتان
تهــران، تصریــح کــرد: ایــن کار بزرگی
است که مجلس و دولت تا دیر نشده، برای
ارائه راهکارهای جدی در حوزه مدیریت
بحران، این الیحه پیگیری کنند.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار