نمایندگان مجلس در گفت و گو با راه مردم خواستار شدند ؛

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - ۱۲:۴۰ کد خبر : 3681

سید مهدی شفیعی؛راه مردم؛آنچه دارای اهمیت
است شفافیت در تعیین بودجه ۹۷ است که برخی
از چهره های سیاســی و نمایندگان مجلس از آن
اســتقبال کرده اند و برخی نیــز آن را مورد نقد و
در نهایت برخی دیگر نســبت به شــفافیت بودجه
۹۷ در حالــت تدافعی قرار گرفتند و ســعی کرده
اند تا ســهم خود را در دریافتی های تعیین شــده
در ذیل بودجه را توجیه کنند.
در همین راســتا نیز تعدادی از نمایندگان ملت در
گفتگو با راه مردم در مورد شــفایت الیحه بودجه
نظرات خود را اعالم کردند که با هم می خوانیم :
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی از الیحه بودجه ۹۷ دفاع کرد و بیان
داشــت هزینه های دولت در صدور برخی خدمات
افزایش یافته است به این جهت به طور مثال میزان
عوارض خروج از کشور افزایش داشته است.
محمد حســینی بــا ارزیابــی الیحه پیشــنهادی
بودجه ســال ۹۷ بیان داشت: با وجوداینکه بودجه
ســال ۹۷ به نســبت بودجه ســال جاری رشــد
۱۰ درصدی داشــته اســت اما الیحه پیشنهادی
دولت به نســبت ســال های گذشــته در زمینه|
درآمدها واقع بینانه است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
شــورای اسالمی توضیح داد: وقتی در قانون بودجه
درآمد ســاالنه رقــم باالیی پیش بینی می شــود،
احتمال عدم تحقق آن بســیار باال خواهد بود، اما
امســال دولت مبتنی بر عملکرد ۸ ماهه خود اعداد
و ارقام در الیحه بودجه را پیش بینی کرده است.
نماینــده مردم تفــرش در مجلس دهم شــورای
اسالمی با بیان اینکه تورم کاهش یافته است، ادامه
داد: بــا توجه کاهش نرخ تــورم، دولت تالش دارد
افزایــش هزینه های جاری را تــا اندازه ای کنترل
کنــد و میزان افزایش هزینــه های جاری تنها ۱۵
درصد بوده اســت. بنابراین دولت اگر بتواند هزینه
های جاری کشــور را انقباضی و منضبط کند یقینا
مــی تواند منابع بیشــتری را در حــوزه های زیر
ساختی و زیربنایی کشور هزینه کند.
وی در ادامه به بررســی اعتبــارات بودجه عمرانی
ســال ۹۷ پرداخــت و اظهارداشــت: در بخــش
اعتبــارات عمرانــی شــاهد اصالحاتی به نســبت
سنوات گذشته هستیم و برخی ردیف های متفرقه
برای شــرایط خــاص در بخش درآمــد هزینه ای
پیش بینی شده است.
این نماینــده مجلس با بیان اینکــه الیحه بودجه
سال ۹۷ از انســجام بهتری برخوردار است، عنوان
کرد: دولت جــداول را از الیحه بودجه ســال ۹۷
حذف کرده است، همچنین مشاهده اجمالی الیحه
پیشنهادی نشــان می دهد که دولت وابستگی به
درآمدهای حاصل از فروش نفت را به نســبت سال
۹۶ کاهش داده است.
حسینی ، با اشاره به عدم تحقق درآمدهای بودجه
سال ۹۶ گفت: علت اصلی محقق نشدن درآمدهای
بودجه ســال ۹۶، پیش بینی کسب درآمد حاصل
از فروش نفت بود، در ســال ۹۶ قیمت هر بشــکه
نفت ۵۵ دالر در نظر گرفته شــد کــه در بازار زیر
۵۰ دالر به فروش رســید بنابراین بخش عمده ای
از درآمدهای کشور محقق نشــد اما امسال دولت
واقعیــت فروش نفت در بازار را پذیرفته و بهای آن
را افزایش نداده است.
وی با اشــاره بــه افزایش بهای برخــی عوارض در
الیحه بودجه ســال ۹۷، اظهار داشت: دولت تعرفه
برخی خدمات را به دلیل افزایش قیمت تمام شده
این خدمــات افزایش داده اســت، افزایش هزینه
عوارض خروج از کشــور هفته گذشــته حواشی به
دنبال داشــت اما باید گفت این اعداد و ارقام تغییر
آنچنانی در سبد درآمدی کشور ایجاد نمی کند.
ایــن نماینده مجلس ادامه داد: تعرفه کارت گواهی
نامه و کارت هوشــمند نیز به دلیل افزایش قیمت
تمام شــده صدور این کارت ها افزایش پیدا کرده
است، البته با افزایش هزینه خدمات هنوز با قیمت
تمام شده فاصله داریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
شــورای اســالمی با اشاره به سیاســت های کلی
اقتصاد مقاومتی بیان داشت: ۳۰ درصد درآمدهای
حاصل از فروش نفت به صندوق توســعه ملی واریز
می شــود اما دولت به دنبال آن است که با کسب
اجازه ۱۲درصد از پول صندوق توســعه ملی را به
تقویت بنیه دفاعی، سازمان صدا و سیما، آب یاری
تحت فشــار و آب رسانی به روســتاها و پرداخت
مطالبات کارکنان آموزش و پروش اختصاص دهد.
وی تاکید کرد: بر اساس احکام دائمی قانون برنامه
توســعه برداشت از صندوق توســعه ملی تنها باید
به اذن رهبری باشــد به همین جهت دولت جدول
جداگانه ای برای هزینــه کردن ۱۲درصد صندوق
توسعه ملی در بخش های مختلف تهیه کرده است
که باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
شورای اســالمی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه
ها توضیــح داد: دولت تالش دارد در ســال آینده
یارانه نقدی افراد پر درآمد را حذف کندو بودجه آن
را در بخش های دیگر هزینه کند، این موضوع باید
در مجلس بررسی تا با پیش بینی چالش ها اجرایی
شدن بودجه سال ۹۷ محقق شود.
سیدتقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شــورای اسالمی نیز با اشاره به الیحه بودجه سال
۹۷ که از ســوی دولــت به مجلس تقدیم شــده
اســت، گفت: وابســتگی الیحه بودجه ســال ۹۷
نســبت به لوایح بودجه در سال های قبل ۸ درصد
کاهش یافته که این گام مؤثری در بودجهنویســی
عملکردی محسوب می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با
تأکید بر اینکه نباید صرفا از کاهش وابستگی الیحه
بودجه ۹۷ به درآمدهای نفتی خرســند باشــیم،
اظهار داشت: زمانی می توانیم از کاهش ۸ درصدی
بودجــه ۹۷ به درآمدهای نفتی راضی باشــیم که
جایگزین های مناسب و منطقی ای برای درآمدزایی
دولت ایجاد شده باشد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شــورای
اسالمی جایگزین کردن درآمدهای نفتی در بودجه
سال ۹۷ از طریق افزایش مالیات را کارشناسی شده
ندانست و گفت: دولت در شرایطی نرخ مالیات را در
الیحه بودجه سال ۹۷ افزایش داده که شاهد رکود
در بخش های تولیدی و صنعتی هستیم.
کبیری افــزود: درآمدزایی از طریق افزایش مالیات
زمانی میتوانــد جایگزین مناســبی برای کاهش
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باشد که تولید
رونق داشتته باشــد و تولیدکنندگان نیز با میل و
رقبت نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس در پایان
خاطرنشــان کــرد: در دوره ای کــه در حال رکود
هســتیم، به علت کاهش داد و ستد نباید مالیات ها
افزایــش یابد؛ افزایش نرخ مالیات در این شــرایط
موجب رکود بیشتر اقتصادی میشود که این روش
اخذ مالیات در الیحه بودجه ۹۷ باید اصالح شــود،
البته ما در مجلس این موضوع را بیشــتر ارزیابی و
احتماال اصالح میکنیم.
حسن ســلیمانی عضو کمیســیون برنامه، بودجه
ومحاسبات مجلس شــورای اسالمی هم با ارزیابی
الیحه پیشنهادی بودجه ســال ۹۷، اظهار داشت:
اعضــای کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات
مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه نشستی در
خصوص کلیات الیحه پیشــنهادی داشت و نوبخت
توضیحاتی از کلیات آن ارائه کرد.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس
شورای اســالمی ادامه داد: نمایندگان تالش دارند
که الیحه بودجه ســال ۹۷ منطبق بر واقعیت های
داخل و خارج از کشور باشد، بنابراین تامین منابع
ارائه شده، هزینه ها، بدهی های دولت، باید و نباید
های قانون برنامه ششم توســعه را در بررسی این
الیحه در نظر می گیریم.
نماینده مردم کنگاور، صحنه، هرســین در مجلس
دهم شورای اسالمی با بیان اینکه باید الیحه بودجه
سنواتی با قوانین باالدستی مطابقت داده شود، بیان
داشت: ماده واحده و تبصره های الیحه بودجه سال
۹۷ را با احکام باال دســتی از جملــه قانون برنامه
ششــم، احکام دائمی برنامه و سیاســت های کلی
تطبیق داده می شــود، اگر تفاوتــی بین الیحه و
قوانین باشد در مجلس اصالح خواهد شد.
وی تاکید کرد: انتظار می رود که بودجه ســنواتی
از انضبــاط مالی خوبی برخوردار باشــد و از عهده
تامین امکانات برای فرهنگیان و طرح های عمرانی
برآید، در بودجه الزم اســت سامانی به طرح های
عمرانی زاید داده و حذف شــود و شرایط دولت را
برای پرداخت بدهی هایش به روش انتشــار اوراق
مشارکت و اوراق اسناد خزانه مشخص کنیم.
این نماینــده مجلس با تاکیــد براینکه دولت باید
انضبــاط مالــی برای درآمــد، هزینــه و بدهی ها
داشته باشد، گفت: باید بدهی دولت به پیمانکاران
خصوصــی به نحوی پرداخت شــود کــه نه دولت
تحت فشــار قرار گیرد نه بخــش خصوصی متضرر
شوند. بنابراین باید شرایط مالی شفافی بین دولت
ودستگاه های اجرایی تنظیم شود.
ســلیمانی با انتقاد از بودجه ســنوات گذشته که
پر ایراد و اشــکال بوده اســت، بیان داشت: بودجه
سالهای گذشته اشکاالت بســیاری در بخش های
صنعت و بهداشــت داده اســت که باید در بودجه
ســال آینده موضوعات برطرف شود همچنین الزم
است که به موضوع صندوق های بیمه نگاه ویژه ای
داشته باشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
شواری اســالمی در خصوص عملیاتی بودن بودجه
سال ۹۷ بیان داشــت: برای برآورد میزان عملیاتی
بودن این الیحه الزم است هزینه و درآمد هر بخش
به صورت جداگانه مقایسه شــود، البته انتظار می
رود که همه بودجه جــز در بخش های حاکمیتی
عملیاتی باشد.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار