معاون اول رئیس جمهور طی روزهای گذشــته
از اشتغال به عنوان یک چالش بزرگ یاد کرد و گفت

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - ۱۲:۳۰ کد خبر : 3678

در سال آینده مهمترین مشکل کشور در
کنار سایر مسائل مشکل تامین کار برای میلیونها
جوان تحصیلکرده اســت. این سخنان از زبان
یکی از باالترین مقام اجرایی کشــور در حالی
شنیده می شد که امســال از سوی مقام معظم
رهبری بعنوان ســال تولید و اشتغال نامگذاری
شد و انتظار میرفت دولت کارنامه ای درخشان
از خود ارائه دهد، نه اینکه با فرافکنی مســئله
اشتغال را بعنوان یک چالش بزرگ بداند. آنچه از
ظواهر اقتصاد ایران و بودجه پیش روی استنباط
می شــود بودجه تقدیمی مجلس نیز در عمل
بیشتر در حوزه های جاری ، حقوق و دستمزدها
هزینه خواهد شد و درصد بســیار کمی از آن
برای مصارف عمرانی وبه تبع آن ایجاد اشتغال
خواهد شــد .این واقعیت تلخ در حالی نمود می
یابد که در ســال جاری وضعیت اشتغال نه تنها
مطلوب نبود بلکه بسیاری از شغلها نیز در مراکز
صنعتی ، تجــاری و غیره بدالیل رکود حاصل از
عملکرد دولت طی سالهای گذشته از دست رفت
و شاغالن آنها نیز بیکار شدند .بنابراین از دولت
انتظار می رود با ارائه راهکارهای اساسی از طریق
دانش هزاران کارشناس خود که بخش اعظمی از
بودجه را به صورت جاری به آنها اختصاص داده
اســت راهکار مناســبی برای ایجاد اشتغال و
بازگشت رونق به اقتصاد کشور ارائه نمایند .ودر
یک کالم باید گفت ایجاد اشتغال پیشکش لطفا
به داد شاغالنی برسید که در زیر سایه سنگین
رکود در حال از دست دادن شغل خود هستند .

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار