مساعدت به هموطنان عزیز و دارندگان سپرده های
خرد در تعاون یهای منحله افضل توس و وحدت،
سپرده های تا سقف ۳۰ میلیون ریال را به رغم عدم
تکمیل فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتقال دارایی های
آن تعاونی ها، از محل منابع خود پرداخت میکنند.

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - ۱۰:۴۰ کد خبر : 2344

به گزارش روزنامه راه مردم
به اطلاع هموطنان گرامی میرساند بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران براساس قانون تنظیم بازار
غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه
اجرایی این قانون مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه ۲۷
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار،
اقدامات لازم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
از جمله تعاونی های اعتبار را از سال های گذشته در
دستور کار قرار داده است.
همچنین در قوانین اخیر از جمله قانون احکام
دائمی و قانون برنامه ششم توسعه بر همکاری
سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی برای
انجام این وظیفه به نحو احسن تاکید شده است.
در این راستا با هدف تکمیل فرآیند ساماندهی
تعاونی های اعتبار غیرمجاز و تعیین تکلیف
سپرده سپرد هگذاران، مدیریت دارای یها و
بده یهای تعاون یهای اعتبار غیرمجاز منحله
افضل توس و وحدت )آرمان( به ترتیب به بانک
آینده و موسسه اعتباری ملل در دستور کار قرار
گرفته و براساس تایید شورای پول و اعتبار،
تحقق موضوع مجدانه در دست پیگیری است .
شایان ذکر است از جمله عوامل اصلی برای
پاسخگویی به سپرد هگذاران تعاونی های اعتبار
غیرمجاز منحله افضل توس و وحدت، تکمیل
فرآیند شناسایی، ارزیابی دقیق و انتقال دارای یهای
این تعاونی ها با هدف احقاق حداکثری حقوق
سپرد هگذاران تحت نظر مراجع قضایی و بانك
مركزی به بانک آینده و موسسه اعتباری ملل است.
بدیهی است مسئولیت بانک آینده و موسسه
اعتباری ملل در پاسخگویی به سپرد هگذاران
این تعاون یها، صرفا محدود به میزان دارایی های
شناسایی و ارزیابی شده و انتقال یافته به بانك آینده
و موسسه ملل خواهد بود و براساس قانون برنامه
ششم توسعه، مسئولیت ایفای تعهدات و پرداخت
بدهی های مؤسسات مذکور بر عهده سها مداران،
مدیران و مسئولین مربوطه است.در این رابطه
تصریح م یشود به رغم عدم تکمیل فرآیند
شناسایی و ارزیابی و انتقال دارایی های تعاونی های
یادشده به بانک آینده و موسسه اعتباری ملل و
عدم مسئولیت قانونی این بانک و موسسه در قبال
سپرده گذاران تعاونی های منحله افضل توس و
وحدت، مع الوصف بانک آینده و موسسه اعتباری
ملل در اقدامی پسندیده و صرفا با رویکرد مساعدت
به هموطنان عزیز و سپرد هگذاران خرد، پرداخت
سپرده های تا سقف ۳۰ میلیون ریال در دو تعاونی
منحله را از محل منابع خود آغاز کرد هاند که بانک
مرکزی از این اقدام و مسئولیت پذیری، تقدیر و
تشکر م یکند.همچنین پرداخت های آتی، مستلزم
تکمیل فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتقال دارای یها
و اموال هریک از تعاونی های اعتبار افضل توس و
وحدت به ترتیب به بانک آینده و موسسه اعتباری
ملل است تا متناسب و به میزان آن، سپرده
سپرد هگذاران پرداخت شود.
مدیریت دارایی و بدهی های تعاونی اعتبار غیرمجاز
نیز مطابق برنامه ریزی » البرز ایرانیان « منحله
واگذار شده و در » تجارت « انجام شده به بانک
حال حاضر مدیران این تعاونی منحله به دلیل
سوءمدیریت توسط مرجع قضائی بازداشت شده اند
و اتهامات آنها در دست بررسی است.خاطرنشان
می شود پرونده این تعاونی با دقت و سرعت در
مرجع قضایی در حال رسیدگی است و پس از اعلام
نتیجه و انتقال دارایی های تعاونی مذكور به بانك
تجارت و متناسب با دارای یها، سپرده سپرده گذاران
با كمك بانك مركزی، تعیین تکلیف و پرداخت
خواهد شد. شایان ذكر است در حال حاضر، اخذ
اطلاعات و شناسایی دارایی های این تعاونی منحله
توسط مراجع ذیربط به دقت در دست اقدام است.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار