در پی اعلام بیشترین پرونده های زمین خواری در شمیرانات تهران اعلام شد:

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۶/۰۶ - ۲۳:۴۳ کد خبر : 1222

رییس اداره حقوقی محیط زیست استان
تهران ضمن اشاره به اینکه از ۱۰ سال گذشته
تاکنون ۹۰۰ پرونده زمی نخواری در استان
تهران تشکیل شده است، گفت: بیشترین
پرونده های زمین خواری در شهرستان شمیرانات
» کویر « و کمترین آن در منطقه حفاظت شده
است.علی امراللهی در گفت و گو با ایسنا با بیان
اینکه مدیریت مناطق چهارگانه محیط زیست
)پارک ملی، منطقه حفاظت شده، آثار طبیعی
ملی و پناهگاه حیات وحش( با سازمان حفاظت
محیط زیست است، اظهار کرد: آثار طبیعی ملی
مانند تنگه واشی یا غار رودافشان به دلیل وسعت
کم، کمتر مورد تعدی زمی نخواران و متصرفان
قرار می گیرند درحالی که در مناطق حفاظت
شده احتمال زمی نخواری به دلیل وسعت زیاد،
بیشتر است.وی با بیان اینکه از ۱۰ سال گذشته
تاکنون نزدیک به ۹۰۰ پرونده زمی نخواری در
استان تهران تشکیل شده است، تصریح کرد:
این ۹۰۰ پرونده شامل پرونده هایی می شود که
منتج به صدور رای شده یا در حال رسیدگی
است همچنین از ۱۰ سال گذشته تاکنون ۱۶
میلیون متر مربع از اراضی مناطق چهارگانه
آزادسازی و رفع تصرف شده است.امراللهی در
ادامه تصریح کرد: به طور دقیق نمی توانیم اعلام
کنیم که در حا لحاضر چند متر مربع از اراضی
در مناطق چهارگانه تا قبل از صدور رای قطعی
دچار زمی نخواری هستند. متولی اصلی برخورد
با زمی نخواری و تعدی به اراضی ملی، ادارات
منابع طبیعی هستند ولی ب هدلیل اهمیتی که
حفاظت و صیانت از مناطق چهارگانه برای
محیط زیست دارد در زمینه دعاوی کیفری،
سازمان یا اداره محیط زیست بر اساس کشوری
یا استانی بودن زمین خواری، مداخله می کند و
علیه کسانی که به اراضی ملی تعدی می کنند،
پرونده تشکیل م یدهد.وی درباره همکاری
دستگاه های قضایی با اداره محیط زیست استان
تهران توضیح داد: بعد از تشکیل شورای حفظ
حقوق بیت المال که به صورت تخصصی روی
بحث تصرفات اراضی کار می کند تعامل ویژه ای
بین سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع
قضایی به وجود آمده است که این امر سبب
شده موضوعات زمین خواری به حداقل برسد.
امراللهی در پایان تاکید کرد: بهتر است که مردم
به محیط زیست به صورت یک موهبت الهی نگاه
کنند و همه افراد در حفظ و صیانت از آن کوشا
باشند. تک تک مردم باید محیط زیست را مانند
اموال خود ببینند و به سازمان حفاظت محیط
زیست دید دستگاهی نداشته باشند

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار