گفت و گوی راه مردم با نمایندگان مجلس درباره اداره کالنشهر تهران توسط شهردار جدید :

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۲۳:۵۸ کد خبر : 1196

حسن نوروزی نماینده حوزه انتخابیــه رباط کریم وبهارستان در دوره دهم مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اینکه شهردار تهران چه برنامه هایی را بایــد در اولویت و دســتور کار خود قرار دهد اظهارداشت : معماری انقالب اسالمی شهرتهران باید خود نشان دهد . وی گفت : نجفی برای مدیریت شهر تهران، هوشمندسازی شهر و شهرداری را بهعنوان یکی از محورهای کاری خود باید درنظر داشته باشد چراکه در این برنامه او ۴ اولویت را بهعنوان اولویتهای موضوعات راهبردی شهرداری تهران معرفی کرده اســت که یکی از آنها هوشــمند ســازی شهر و شهرداری تهران است. نورزی با اشــاره به اینکه هوشمندســازی شــهر و شــهرداری یکی از برنامههــای اصلی مدیریت شهری باید باشــد یادآور شد: در طول سالهای گذشــته در این حوزه اقدامات زیادی انجامشده اما اعتقاد اینجانب بر این است که باید یک گام مؤثر و اساســی در این حوزه برداشــته شود و یکپارچهسازی ســامانههای نرمافزاری و همچنین ارائــه خدمات الکترونیک از طریق وب به شهروندان مهمترین برنامه آتی مدیریت شهری باشد.نماینده حوزه انتخابیه رباط کریم وبهارستان در دوره دهم مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بازنگری در ارائه کار دفاتــر خدمات الکترونیک مهمترین برنامه مدیریت شهری باید باشد تأکید کــرد: در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک از اهداف اولیه خود دچار انحراف شدهاند و هماکنون شاهد موازیکاری در این بخش هستیم به همین منظــور بازنگری و اصالح این موضــوع نیز باید در دســتور کار مدیریت شهری باشد .وی گفت : برنامه شهردار منتخب تهران تحت عنوان برنامه ای ســه ضلعی در محورهــای مختلفی ازجمله چالش زدایی از پایتخت با تاکید بر رفع اصطکاک بین دولت و شــهرداری و مخــدوش بودن مرز مســئولیت ها ، ابر چالش آلودگی هوا ، آلودگی آب، معضل بافت فرسوده ، آسیب های اجتماعی و ارتقا کیفیت خدمات ارایه شــده باید باشد .وی درپایــان یادآور شــد : از انجایی که اولویت های شــهر تهران آلودگی هوا و آب، بافت فرســوده ، حمل ونقل عمومی و اســتفاده بهینه از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی شــهر اســت بهترین گزینه به اعتقاد اینجانب این است که به بخشی از برنامه های محمد علی نجفی به عنوان شهردار منتخب شــورای پنجم در این حوزه ها پرداخته شود. سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی نیز گفت : شهردار جدید تهران باید مسائلی از جمله محیط زیست اعم از آلودگی هوا ، ترافیک شــهر ،سامان دادن بــه حمل و نقل عمومی ، آسیب های سطح شهر و … از جملــه اقدامــات اولیــه کاری مدیریــت شــهری جدیــد بایــد باشــد که درکمسیون هــای مختلف شــورای اســامی شــهر اولویت بندی کنندودر دســتور کار قرار دهند .ســیده فاطمه ذوالقدر افزود : با شروع و نزدیک شدن به فصل مهر و شــروع به کارمدارس شاهد ترافیک های وحشــتناکی خواهیم بــود و از طرفی هم باراندگی های پائیز را در پیش خواهیم داشــت که ساماندهی مســائل ترافیکی از جمله سامانه های اتوبوســرانی ،مترو ، ساخت و ساز های بی رویه را باید شــهردار جدید در نظر داشته باشد .وی متذکر شد : مسائل ذکر شده از نظر اینجانب مخصوصا در زمینه ســاخت و ساز های بی رویه باعث می شود محیط زیست از بین برود درختان و جنــگل ها قلع و قمع شــود چراکه موارد یاد شده باید از اولویت هایی باشد که شورای اسالمی شهر و شهردار توجه ویژه ای به آن داشته باشند .نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی یاد آور شــد : نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم آماده هرگونه همکاری ، تعامل و هم اندیشی در جلســات مختلف برای حل مشکالت تهران با مدیریت شهری تهران دارند تا بتوانیم راهکار های اساسی برای حل این معضالت پیدا کنیم . وی خاطر نشــان کرد : تهران نباید بصورت کارگاهی و تراکم فروشی اداره شود چراکه راهکار های دیگری نیز وجود دارد که امیدواریم شورای اسالمی شهر و شهردار جدید قطعا برای این مهم هم راهکاری را خواهند گذاشــت .سیده فاطمه ذوالقــدر نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اســامی در پایان گفت : تعامل شهردار با شــورا ی اسالمی شهر بســیار خوب خواهد بود و باتوجه به اینکه نجفی شــهردار جدید تهران با رای بســیار باالی اعضای شورا انتخاب شد به اعتقاد اینجانب تعملی سازنده و حمایتی ایجاد خواهد شد و مشکلی در این ۴ سال در حوزه مدیریت شهری نخواهیم داشــت .سهیال جلودارزاده نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی هم اظهار داشت : اولویت برنامه های هر شهرداری تکمیل پروژه های ناتمام است که باید سر و سامان بگیرد و در مرحله بعدی تهیه برنامه ها ی مرتبط با نیاز های شهروندان در همه نقاط شهر برآورده کند . وی گفت : موارد مذکور بر اســاس اولویت باید از سالمتی و فرهنگ آغاز شود که در بخش سالمت مسئله فضای سبز ، هوا و آب مطرح است که به هر صورت الزمه حیات است . ســهیال جلودارزاده افزود : شــهردار باید به این فکرباشدشــهروندان مریض نشــوند و سالم باشند چون آب و هوا می تواند در تولید بیماری نقش داشته و در تسریع بیمار شدن ،مرگ و میر های ناگهانی و پائین آمدن سن موثر است و باید جزو اولویت های اصلی کار مدیریت شهری باشد .نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی یاد آور شد : پاک کردن فضای شهر از امواج آلوده کننده اضافی هم از دیگر برنامه هایی باید باشــد که شــهردار جدید و شورای اسالمی در اولویت و دستور کار قرار دهند چراکه اگر بخواهیم در یک نقطه شــهر بایستیم یا در حال حرکت باشیم بی دلیل دچارســردرد می شویم ، باید این ضعف ها شناسایی شــود چون برخورد اضافی امواج آلوده باعث عدم سالمت افراد می شود و محیط زیست در مجموع باید درتمامی مناطق شــهری تنظیم شــود .وی گفت : توزیع عادالنه منابع باعث می شود که همه شهروندان بخصوص حاشیه نشینان و جامعه کارگریی که در حاشیه شهر زندگی می کننــد به علت اجاره باالی مســکن از اولویت ها است .جلودارزاده متذکر شد : باید فکری هم برای موش های داخل جوی های شــهری کرد چراکه در درب منزل ما نیز در حوالی میدان حر خیابان شهید مرادی موش های آن منطقه وزنشان به ۴ کیلو هم می رســند که در این راستا باید محیط زیست با همراهی و همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر برای این معضل هم فکری کند که ریشــه این حیوانات حداقل از شهر تهران کنده شود . نماینــده مردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی یاد آورشد : فروش تراکم یکی از راهکارهایی است که شهر را خلوت نگاه می دارد و باعث می شود هزینه مسکن به عنوان یک عامل بازدارنده مطرح باشد و مانع از مهاجرت ها باشد چراکه شهرداری تهران باید به مسئله زلزله فکر کند و جزو گسل ها می باشد و این خطرات وجود دارد و نباید بیشتر از این جمعیت اضافه شود به صورت بی رویه این در واقع هزینه ای اســت که یک شــهروند می پردازد تا در تهران ساکن باشد به اعتقاد اینجانب نباید قطع شود بلکه کمک می کند به بهتر خدمات رســانی شهروندی ولی در مناطق حاشیه ای نباید دریافت شود و از مناطقی که پول خیز است این هزینه ها باید دریافت شود چراکه مناطقی باال دســت تهــران افراد توانایی پرداخت را دارند .وی افزود : هیچ انتظاری جز این نداریم که ارتباط بین شــهردار و شورای اسالمی شــهر تعاملی ۱۰۰درصدی باید باشد چون این شهر طاقت درگیری داخلی بین مدیریت شهری را دیگر اصال ندارد و این همکاری باعث می شود که هزینه های پرت نداشــته باشیم ، فساد شکل نگیرد و حتی فساد موجود جمع آوری شود چون شــهردار از چهره های واقعا خدمتگذار هســتند و هیــچ نقطه منفــی در تمام ســالهای خدمت خودشان به نظام نداشتند چراکه ایشان شخصی عارف ، اهل دین و تخصص می باشند . سهیال جلودارزاده نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در پایان خاطر نشان کرد : شــورا نیز در این میان منتخب مردم هستند و باید تالش کنند که در عین اینکه از منابع مالی شهرداری مراقبت می کنند و افزایش می دهند با برنامه های مصوبی که دارند ســعی براین باید داشته باشند که امانت دار خوبی باشند و استفاده بهینه در جهت خواســته های شــهروندان باشد و اگر هم فقط بــه کار فکر کنند اختالفی پیش نخواهد آمد                                                          .

سید مهدی شفیعی خبرنگار راه مردم

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار