سیاست ها و اظهارنظرهای اخیر رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده سیاست آشفته این کشور است.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - ۱۳:۰۹ کد خبر : 80177

ترامپ در خصوص ایران تحلیل غلطی دارد، او تصور مــی کرد که بــا تحریم و تهدید مــی توانید از ملت ایران امتیاز فوق العاده بگیرد، این تحلیل غلط باعث آشفتگی ترامپ در تصمیم گیری شده است. شــاهد هســتیم ترامپ هر از گاهی حرف خود را در مقابــل ایران تغییر می دهــد، از مذاکره بدون پیش شرط می گوید سپس برای مذاکره از ۱۲ شرط خبر می دهد این آشفتگی ترامپ از عدم شناخت درست او از ایران و بهم ریختگی در تصمیم گیری است. با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال آن است که با فشار حداکثری امتیاز طالیی از ایران بگیرد. آنها تصور می کنند ایران مانند کشــورهای وابسته منطقه است که با تحریم و تهدید عقب بنشــیند تا به قول ترامپ با کمترین هزینه باعث شــود آمریکایی ها به اهدافشان برســند، امروز شــاهد هســتیم که صحنه واقعی با تصورات ترامپ همخوانی ندارد. تصور ترامپ این بود که با فشــار حداکثری به اهداف خود دســت می یابد امــا امروز ایــران از نظر ثبات اقتصادی و شــاخص های اقتصادی شــیب مثبت را تجربه می کند و از نظر نظامی در نقطه اوج قرار داریم به نحوی که در چند دهه گذشــته چنین تجربه ای نداشته ایم. آمریکا به نسبت گذشــته ضعیف شده است و ملت ایران در مقایســه با گذشته فوق العاده قوی شده اند. ترامپ دروغ گوی حرفه ای است و رکورد دار دروغ و بلوف در جهان اســت، او با این ابزار نمی تواند از ملت ایران امتیاز بگیرد. نتیجه فشار حداکثری و ظلم به مردم ایران، برداشتن گام ها برای کاهش تعهدات برجامی است. حضرت آیــت الله خامنه ای صبح دیروز )سه شــنبه( در ابتــدای درس خارج فقه با اشــاره به هوشــیاری عمیق و تحســینبرانگیز مردم در مقابل توطئه های دشــمنان در چهــار دهه گذشــته، تنهــا راه عالج مشــکالت کشــور را تکیه به مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیتهای داخلی دانستند و با اشاره به طرح مجــدد موضوع مذاکره از جانــب آمریکایی ها، هدف آنها از ترفند مذاکره را تحمیل خواســته های خود و اثبات تأثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران خواندند و تأکید کردند: سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد و همه مسئوالن جمهوری اسالمی یکصدا معتقدند که با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد.

علیرضا سلیمی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار