افزایــش نااطمینانی ها در اقتصــاد میتواند آثار مخربی در پی داشــته باشــد و به تعمیق رکود دامن بزند. مســئولین، کارشناســان، رسانه ها و مــردم میتوانند نقش مهمی در کاهش این عدم قطعیت ها ایفا کنند. چند سالی است که اقتصاد ایران دچار نااطمینانی شده و عدم قطعیتهای زیادی در آن شکل گرفته است. این نااطمینانی از ابتدای دهه نود با گسترش تحریم ها شــکل گرفــت و در ادامه بــا مذاکرات هسته ای وارد فاز تازهای شد.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۳:۴۶ کد خبر : 59389

پس از اجرای برجام تــا اندازهای نااطمینانــی در اقتصاد کاهش یافت اما با روی کار آمــدن ترامپ دوباره عدم قطعیت در اقتصاد ایران رو به افزایش گذاشــت. استمرار نااطمینانی در اقتصاد عوارض منفی زیادی درپی دارد که در نهایت میتواند به کاهش سرمایه گذاری و تولید و در نتیجه تعمیق رکود دامن بزند. عدم قطعیت سبب میشــود افق تصمیم گیری کارگــزاران اقتصادی اعــم از خانوارها، بنگاه ها و فعالین اقتصــادی کوتاه مدت شــود و در چنین شــرایطی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری که تصمیمات بلندمدت اســت جای خود را به نوعا تصمیمات کوتاه مدت داده و از این حیث روند آتی تولید و اشتغال دچار خدشه میشود. متاسفانه عدم قطعیت ها در سال جاری به اوج خود رسیده و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور به شدت افزایش یافته است. دسته اول نااطمینانی ها مربوط به عوامل بیرونی اســت. از یک سو میزان اثرگذاری تحریم ها و تاثیر آنها بر اقتصاد کشور به طور دقیق مشخص نیست. به عنوان مثال میزان فروش نفت ایران در ســال جــاری در هاله ای از ابهام قرار دارد و نمی توان درباره درآمدهای نفتی کشــور در سال جاری قضاوت کرد. از سوی دیگر پیرامون مناسبات سیاسی در منطقه و همچنین کم و کیف تحریم هایی که ممکن است در آینده وضع شــود نیز اطالعات دقیقی وجــود ندارد.اما دســته دوم نااطمینانی ها مربوط به عوامل درونی اقتصاد است. سرنوشــت قیمت سوخت و اصالح قیمت حاملهای انرژی موضوع مهمی در ســال جاری است. همچنین با کاهش درآمدهای نفتی احتمــاال دولت ناچار به افزایش برخی درآمدهای ریالــی و برخی اصالحات قیمتی و حتی یارانه ای خواهد شد که وضعیت آنها نیز مشخص نیســت.در این شرایط اقتصاد ایران تبدیل بــه معادله ای چندمجهولی شــده و نمی توان با قطعیت و یا حتی احتمال بالایی به پیش بینی متغیرهای کلیدی و وضعیت کلی اقتصاد پرداخت. این معادله چند مجهولی هم برای مردم و هم برای فعالان اقتصادی و هم برای کارشناسان اقتصادی وجود دارد. بی شک این شرایط به ضرر اقتصاد ایران است و آثار مخربی در کوتاه مدت و بلند مدت درپی دارد. لذا ضروری است دولت برای کاهش این نااطمینانی ها و ابهامات تالش کند. اگرچه درباره عوامل خارج از اقتصاد نمی توان اقدام مهمی برای کاهش عدم قطعیت ها انجام داد اما پیرامون عوامل داخلی اقتصاد میتوان اقدامات هدفمندی برای کاهش نااطمینانی دردســتور کار قرار داد و از تعداد مجهولات این معادله کاست. تصمیم گیری سریع، به هنگام، قاطعانه و اطالع رســانی دقیق همان چیزی اســت که می تواند ابهامات داخلی اقتصاد را به شدت کاهش دهد و تا اندازه زیادی به افزایش ثبات در اقتصاد کمک کند. علاوه بر تصمیم گیری ســریع و به هنگام الزام اســت تصمیمــات از بنیه کارشناســی قوی نیــز برخوردار باشند تا همچون سال گذشته شــاهد تغییرات متعدد سیاســت ها و صدور بخشنامه های متعدد و بعضا متضاد در اقتصاد نباشــیم. تعدد بخشنامه ها و تغییر رویه های متعددی که در سال گذشته رخ داد سبب عدم اطمینان فعالان اقتصادی به آینده و تــرس از ادامه تغییرات در سیاستهای اقتصادی شد. تصمیم گیری صحیح و اجتناب از آزمــون و خطا میتواند ثبات را به سیاســت گذاری اقتصــادی برگردانــد و از این طریق نیــز به کاهش نااطمینانی ها کمک کند. البته تنها دولت مســئول کاهش نااطمینانی نیســت. رســانه ها از رســانه ملی گرفته تا رسانه های مکتوب و مجازی نیز وظیفه دارند با اطالع رسانی دقیق و صحیح و عدم انتشار اخبار غیررسمی و غیرموثق به ایجاد آرامش در اقتصاد کمک کنند. اکنون خبرنگاران و رسانهها بیش از هر زمان دیگری برای کمک به اقتصاد مسئولیت دارند و باید دقت نظر بیشــتری در انتشار اخبار و تحلیل های اقتصــادی به خرج دهند. همچنین مــردم باید تنها به منابع رسمی و رسانه های معتبر رجوع کنند و از انتشار هر خبری که می شنوند و میخوانند اجتناب کنند. عدم توجه به شــایعات و پخش آنها دیگر وظیفه مهم مردم اســت. بالا بردن سواد رســانه ای و عدم توجه به منابع غیررســمی و اخبار غیرموثق میتواند کمک مهمی به ایجاد ثبات در اقتصاد کند. بنابراین در جمع بندی باید گفت که افزایش نااطمینانی ها در اقتصاد میتواند آثار مخربی در اقتصاد ایران داشــته باشد. لذا ضروری است تمام مســئولین، کارشناسان، رســانه ها و مردم برای کاهش این عدم قطعیت ها تالش کنند. وظیفه دولت و ســایر قوا تصمیم گیری ســریع و به هنگام و اطالع رسانی دقیق و شفاف درباره تصمیمات و سیاســتهای اتخاذی اســت. وظیفه رســانه ها نیز اطالع رســانی دقیق و شفاف اســت. مردم نیز با توجه نکردن به شایعات و رجوع به رسانه های معتبر می توانند به این امر کمک کنند.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار