اعالم برگزاری رفراندوم استقالل در اقلیم کردســتان عراق را باید بزرگترین ریسک سیاسی مسعود بارزانی رئیس این اقلیم خود مختار قلمداد کرد.

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۲۳:۴۶ کد خبر : 1193

سپهری پرایواتلو ؛ روزنامه نگار اعالم برگزاری رفراندوم استقالل در اقلیم کردســتان عراق را باید بزرگترین ریسک سیاسی مسعود بارزانی رئیس این اقلیم خود مختار قلمداد کرد . شــاید این قمار سیاسی ، بارزانی را در تاریخ اقلیم کردستان ماندگارتصور ویا پایان حیات سیاسی وی را رقم بزند . معقوله برگزاری رفراندوم استقالل در کشــاکش درگیری های دولت مرکزی عراق با داعش و اینکه هنوز دولت ) ارتش عراق ( مشغول، پاکســازی شهر موصل وراندن متجاوزان از شهرتلعفر می باشد ، نوعی فرصت طلبی و ســوء استفاده از موقعیت فوق از ســوی اقلیم کردستان و شخص مسعود بارزانی می توان محاسبه کرد . برخی از ناظران سیاسی عراق براین هســتند که صرف اعالم نظــر برگزاری رفراندوم در اقلیم نوعی ژســت کسب امتیاز بیشتراز دولت مرکزی و همچنین کســب محبوبیت در بین کردها از سوی مسعود بارزانی می توان برشمرد . اعالم برگزاری رفراندوم واکنش همه کشورهای همسایه اعم از ایاالت متحده آمریکا و دولت مرکزی عــراق را در پی داشته است . گفتنی است ،کشــورهایی همانند اسرائیل… اتفاقات هرچند به ظاهر نه ولی در خفا پیشــتیبانی کرده و سود می برند . اســرائیل در صدد اســت، از تجزیه و تقسیم شدن آنها به دولت های کوچکتر و ضعیف تر حمایت می کند . عربستان دیگر همسایه عراق هم مشتاق است، که عراق با حکومت اکثریت شــیعه به عنوان یک رقیب منطقه ای حامی و دوست جمهوری اســامی ایران به دولت های کوچکتر تقسیم و ظرفیت قدرت و توانایی دولت مرکزی عراق کاسته شود . ایاالت متحده امریکا بعنوان حامی ودوســت دولت عراق هرچند به ظاهر مخالفت خود را از برگزاری رفراندوم اعالم کرده است ولی در باطن مشتاق است که با تشکیل یک دولت در شمال عراق که همیشــه بعنوان پیاده نظام در فرمان آمریکا باشد ،زیاد هم ناراضی نیست . ایران اســامی بعنوان همســایه نیرومند و باداشتن بخش زیادی از قومیت کرد، در سرزمین مادریشان با برگزاری رفراندوم به علت اهمیت دادن به تمامیت ارضی عراق و لزوم پیشگیری از اختالفات و تنش بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان موافق نبوده و طرفین را به درک عمیق از مسائل دعوت نموده است . این در حالی است که بعضی ها معتقد هستند که در صورت برگزاری و اعالم استقالل کردستان عراق ترکش های آن به ایران نیز اصابت نماید ولی غافل از آنکــه قومیت های مختلف ایرانی همیشه و در بدترین شرایط بحرانی کشور صداقت و حمایت خود را از ایران و ایرانی بودنشان اعالم و به منصه ظهور رسانده اند . و اما ترکیه … از ۸۲ استان ترکیه ۱۴ استان کرد نشین بوده و قریب به ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۷۸ میلیون نفری ترکیه از طوایف مختلف کرد تشکیل شده است ،چراکه تنها در کالنشهر استانبول قریب به سه میلیون نفر کرد زبان ساکن می باشند و در آنکارا پایتخت ترکیه نیز صدها هزار نفر و دردیگر شــهرهای مهم ترکیه هم به همین نسبت پراکنده می باشند . امروزه در ترکیه بویژه در اســتان های کرد نشــین کمتر خانواده ای به چشــم می خورد که حداقــل یک یا دونفر از آنها عضوحزب کارگران کردستان ترکیه نباشند و کمترین خانوارهایی هم هســتند که عضوی از آنها بخاطر عضویت درسازمان ) پ ک ک( در زندان های ترکیه به سر نبرند . ترکیه تنها دولتی اســت که استقالل اقلیم کردستان عراق خــود ترکیه را نیز در معرض تجزیه قرار می دهد و با احســاس همین خطر رسما« به اقلیم کردستان ، پرهیز از برگزاری رفراندوم و حتی در صورت عدم انصراف خطر درگیری را اعالم کرده اند . مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه کشور ترکیه در دیدار با وزیر امور خارجه کشــور عراق ، آمادگی کشورترکیه را برای خروج از اردوگاه )باشیکا( و تحویل آن به دولت مرکزی عراق را اعالم و از اهتزاز پرچم اقلیــم در ادارات و مراکز دولتی کرکوک اظهار نارضایتی و اعالم داشت که اینگونه اعمال جز ایجاد تشتت و درگیری چیز خاصی را برای طرف مقابل ندارد . حال با نزدیک شــدن به زمان برگزاری رفراندوم و تصمیم مســئوالن اقلیم برای به کرسی نشاندن خواسته خود و یا عدول از آن بسیاری از مســائل فی مابین طرفین حل یا به مرور زمان پیچیده و مشــکل آفرین خواهد شد،برای پاسخ به این سواالت باید منتظر ماند …

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار