دكتر امير صفري كارشناس اقتصادي و بانكي مطرح کرد:

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۵/۲۵ - ۰۱:۰۰ کد خبر : 844

 

کرباسیان در دوره مدیریت خویش بدون حاشــیه در برنامه های اقتصادی خود افزایش شــفافیت عملکردها، ایجاد رابطــه هم افزا و اســتفاده از ظرفیت و قابلیت ســایر بخش ها، بهبــود فضای کســب وکار و … را مد نظر قرار داده اســت کــه هر یک از ایــن بخش ها می تواند خود ســرآغاز تحوالت کالن با پیامدهای گسترده و فراگير باشند و از همه مهمتر اجرای این سیاســت ها می تواند بستر و شرایط الزم و کامل را برای سیاســت و رویکردهای اقتصاد مقاومتی مهیا سازد در یــک ارزیابــی منصفانه بايــد اذعان کــرد که عملکرد و کارنامــه دولت یازدهم در مدیریت اقتصادی با در نظر گرفتن وضعیت و شرایطی که اقتصاد کشور در سال ۹۲ داشت، عملكردي قابل قبول بوده است. در ۴ ســال گذشته شــاخص باالي ۴۰ درصدي تــورم كه مي توانســت کل اقتصاد را ببلعد، کنترل شــد. رشد اقتصادي كه روند منفــي و نزولــي را طي مي كرد بــه باالي ۵ درصد بدون نفت و ۵٫۱۲ درصد با نفت رسيد و همچنيــن از نوســانات ارزي كه اقتصاد را با نااطميناني شــديد مواجه كرده بود، جلوگيري شد و بازار ارز، و ساير دارايي ها با ثبات نسبي و پايــدار مواجه شــد و آرامش روانــي را به بازارهاي مختلف كشور برگرداند. در اين راستا، نکته ای که به روشنی برای کارشناسان اقتصادی روشن شده این است که دیگر نمی توان با اســتراتژی های گذشته قدم بلندی در مدیریت كالن اقتصادی برداشــت و ایجــاد تحول به ضرورتی انــکار ناپذیر تبدیل شــده اســت. در این میان انتخــاب صحیح، هوشمندانه و حساب شده رييس جمهور برای سپردن سکان مديريت اقتصاد کشور به دست شــخصی توانمند، با کارنامه ای درخشــان و كارآمد می تواند نقطه قــوت کابینه دوازدهم ارزيابي شود. دكتر مسعودکرباســیان در چند ســال اخیر در گمرک منشاء کارهای بزرگ از جمله دســتاورد هاي قابل ستایشــي نظير: استقرار سيســتم هــاي مــدرن در گمــرك، افزايش درآمدهاي اين بخش و همچنين مثبت شدن تراز تجاری ایران بوده است و افزايش صادرات غيرنفتــي به باالتــر از رقــم واردات، عملكرد درخشاني است كه پس از ۴ دهه تحقق يافته و بدون دستاوردهاي بخش گمرک و مدیریت مطلوب آن ممكن نبوده اســت. سرعت عمل در ترخيــص كاال، كاهش هزينــه انبارداري، حمل و نقل و ترخيص كاال، رسيدن مواد اوليه به خط توليد، همكاري با سازمان هاي مجاور و همكار گمرك مانند استاندارد، بهداشت، وزارت صنعــت و… تغييــر روش ارزيابي كاال، حذف كاغذبازي ها، سبز شدن بسياري از مسيرهاي گمركي، كاهش فســاد و گلوگاه ها و ايستگاه هاي مختلف ارزيابي كاال و… موجب شــده كه گمرك ايران به سرعت جايگاه و استانداردهاي جهاني خود را احيا كند و در مجموعه بهترين گمركات در ســطح جهان شناخته شودو اميد است كه با ادامه اين مسير، ساير شاخص ها و توانمندي ها و دســتاوردهاي گمرك و تجارت كشور نيز بهبود يابد. بررســي روندها و رويه ها، بازمهندســی و ایجاد تحــول در فضای اقتصادی کشــور و دمیــدن روح جدید در کالبــد اقتصاد برنامه هايي اســت كه به خوبي نمايان شده و آنرا به امری ضروری تبدیل كرده است. این امر بدون شــناخت عملی و علمی از گذشته نمی تواند برای اقتصادکشــورثمربخش باشد و در صورت اقدام بدون بررســی و آســیب شناسی دقیق می تواند ضمن ناکارآمد ســاختن ساختارهای کنونی، ســاختارهای غیر موثــر را نیز حاکم ســازد. نكته ديگر اين است كه انجام اين امور، به فردي توانمند، آشــنا با فعاالن اقتصادي و فضاي كسب وكار، داراي نفوذ كالم در سازمان هاي مختلف اقتصادي كشور نياز دارد و چنين فردي بهتــر مي تواند اجماع نظــر و توافق و تفاهــم براي انجام كارهــا را در بين مديران و سازمان هاي مجاور وزارت اقتصاد ايجاد كند براین اســاس تفکری می تواند پیشــبرد اهــداف اقتصادی را رقم بزنــد که دارای عمق برنامه ريزي استراتژیک، با نگاه تاریخی به روند ها و رویه های اقتصادی و شناخت از ظرفيت و توانمندي هاي کشور باشد این مهم با توجه به روحیه تحول خواه کرباسیان که در گمرک این امر را به اثبات رسانده است، می تواند سرآغاز تغییرات اساســی و کلیدی باشد. بايد در نظر داشــت كه اقتصاد کشــور گردنه هایي نظیر: عبــور از رکود و ایجاد رونــق، ایجاد تحول در نظام بانکی، سامان دهی نظام مالیاتی کشور و از همه مهمتر بستر سازی برای سرمایه گذاری را در پیش روی قطار اقتصادی کشــور دارد و برای توفیق در ایــن بخش ها ضرورت حضور مدیری توانمند و با تجربه برای کشور بیش از هر زمانی احساس می شود. کرباسیان در دوره مدیریت خویش بدون حاشــیه در برنامه های اقتصادی خود افزایش شــفافیت عملکردها، ایجاد رابطــه هم افزا و اســتفاده از ظرفیت و قابلیت ســایر بخش ها، بهبــود فضای کســب وکار و … را مد نظر قرار داده اســت کــه هر یک از ایــن بخش ها می تواند خود ســرآغاز تحوالت کالن با پیامدهای گسترده و فراگير باشند و از همه مهمتر اجرای این سیاســت ها می تواند بستر و شرایط الزم و کامل را برای سیاســت و رویکردهای اقتصاد مقاومتی مهیا سازد. نكتــه حايزاهميت ديگر اين اســت كه با وجود استراتژيســت ها، اســتادان و متفكران اقتصاد و توســعه در كشور، و همچنين اسناد باالدستي كشور مانند سند چشم انداز، برنامه ششم، بودجه هاي ساالنه، و… در حال حاضر، تمام اولويت ها و بررســي هــا و اهداف اصلي اقتصاد كشور معرفي شده است و اقتصاد ايران به يك مدير اجرايي توانمند و داراي نفوذ كالم در بين مديران كشور مانند كرباسيان نياز دارد كه درك درست و مناســبي از مفاهيم برنامه ريــزي اقتصادي و شــاخص هاي مــورد نظر اقتصاد دانان توســعه داشــته باشد و عالوه بر تحقق شــاخص هاي توسعه اي كشور، نسبت به اولويت هاي اقتصادي مانند يكسان سازي نرخ ارز، تحــول مالياتي، اصالح نظام بانكي و افزايــش درآمد گمركي، رشــد صــادرات و… شناخت درســتي داشته باشد و در چهار سال آينده، بخشي از مســير بلندمدت كشور براي تحقق اهداف اقتصاد ايران را محقق كند. در اين مســير قطعا از مشاوران شناخته شده، استادان دانشگاه، مديران اقتصادي، اتاق هاي بازرگاني، مديران بانك ها، روزنامه نگاران و كارشناسان خبره روابط عمومي نيز بايد بهره گرفته شــود تا مجموعه بزرگ وزارت اقتصاد و دارايــي بتواند به بخش هــاي عمده اقتصاد ايران از بازار ســرمايه، بازار پول تا ماليات ها و گمركات ســامان داده و اهداف مورد نظر را به سرانجام برساند.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار